Rajan Parrikar Music Archive

Ravi Shankar (1920-2012)

Ravi Shankar was the finest sitar player of our time (nota bene, far better than the teental-only crashing bore Vilayat what’s-his-name).

Ravi Shankar tickling Alubhai Khan

Ravi Shankar tickling Alubhai Khan

Photo source: Ustad Ali Akbar Khan by Ramlal Mathur (Maharaja Mansingh Pustak Prakash Research Centre, Jodhpur, 2004)