Vijaya Parrikar Library

Balasaheb Poonchwale

Balasaheb Poonchwale

Balasaheb Poonchwale
(1919-2005)
Photo credit: Chembur.com

♫ Raga Desi

 

About Balasaheb Poonchwale

Balasaheb Poonchwale – of Gwalior Gharana, son of Rajabhaiya Poonchwale.